WAIT

ARHOSWCH

Mae Noson Allan yn helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru i lwyfannu sioeau proffesiynol yn eu hardaloedd lleol drwy ddileu'r perygl ariannol iddynt.

I weld sut y gweithia'r cynllun mewn 5 cam, cliciwch yma.

wolf

Isod mae disgrifiad byr o sut i gynnal digwyddiad drwy'r cynllun. I islwytho'r ddogfen, cliciwch yma

 

Cyn y sioe

Cysylltwch a ni yn swyddfa Noson Allan neu drwy www.nosonallan.org.uk am syniadau gwych am sioeau addas i'ch neuadd neu gallwch drefnu gyda pherfformwyr proffesiynol a welsoch rywle arall (ond cofiwch nad ymdriniwn a phantos neu artistiaid teyrnged). 

Cysylltwch â'r perfformiwr,sicrhewch ei fod yn gweddu i'ch lleoliad, ofynnwch beth sydd eisiau arno ac a all ddarparu deunydd cyhoeddusrwydd a phenderfynwch yn llac ar ddyddiad. Gwnewch gais i ni naill ai ar-lein neu drwy lenwi ffurflen syml (4 thudalen yn unig) o
leiaf bedair wythnos cyn y digwyddiad neu'n gynharach os yw'n bosibl. Dylai pris tocynnau adlewyrchu gwerth y sioe a'r hyn sy'n fforddiadwy
yn eich cymuned; gallwn ni argraffu tocynnau yn rhad ac am ddim i chi pe dymunech

 Mabon

Ariannu: Noson Allan fydd yn talu ffioedd y perfformiwr a all amrywio'n fawr, hyd at £900. Cewch y perfformiwr am bris safonol is â chymhorthdal sydd ar hyn o bryd yn 50% o'r ffi lawn hyd at fwyafswm o £300 (£200 os yw'r lleoliad mewn ardal Cymunedau'n Gyntaf).

Ym mhob achos bron, gallwn drefnu bod hyn wedi'i warantu'n gyfan gwbl neu'n rhannol gan eich awdurdod lleol fel bod eich risg o golli arian yn cael ei ddileu neu ei leihau gymaint â phosibl.   (Ar hyn o bryd nid yw Torfaen, Merthyr, Casnewydd na Chaerdydd yn bartner inni yn y cynllun, felly ni cheir gwarant awdurdod lleol i hyrwyddwyr yno).

Mae'n bosibl trefnu sioeau drutach sy'n costio'n fwy na £900 hyd at fwyafswm o £2000 os gallwch roi'r arian ychwanegol tuag atynt.

 

Loonmuisc

Cynnal y Digwyddiad

Chi sy'n gyfrifol am gynnal y digwyddiad felly gwnewch yn siŵr bod gennych eraill i'ch helpu gyda'r gwaith. Gofynnwch i'ch awdurdod lleol a oes angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro neu drwydded arall. Os oes, rhaid ei geisio o leiaf ddeg diwrnod cyn y digwyddiad. Os na cheisiwch y drwydded mewn pryd, rhaid canslo'r digwyddiad a chi fydd yn gyfrifol am ffioedd canslo.

Gofynnwch i'r perfformwyr pryd cewch gyhoeddusrwydd neu wybodaeth i'r wasg oddiwrthynt, faint o'r gloch y bydd angen iddynt osod pethau ar gyfer y sioe, sut trefnir y llwyfan, ble gallant newid dillad, unrhyw faterion technegol ac a fydd eisiau bwyd neu ddiod arnynt ar y noson.

 

stage

Hyrwyddo 

Hyrwyddwch y digwyddiad yn y wasg leol ac yn eich cymuned; rhowch bosteri i fyny, cofiwch y cyfryngau cymdeithasol a phwysigrwydd y gair ar y stryd.

Cofiwch gydnabod cefnogaeth Noson Allan a chynnwys gwybodaeth am hygyrchedd i'r lleoliad gan bobl anabl (mae logos ar gael yma).

Yn y digwyddiad ei hun, cyflwynwch y sioe o'r llwyfan a chrybwyll yr egwyl (os oes un), soniwch am faterion sylfaenol iechyd a diogelwch (allanfeydd tân, diffodd ffonau symudol ac ati) a chydnabod cefnogaeth Noson Allan ac unrhyw noddwyr eraill.

Heblaw y dywed y perfformwyr fel arall, caewch y bar neu'r siop fwyd yn ystod y perfformiad a gwnewch yn siŵr nad â'r raffl

 

 siyaya

Wedi'r sioe

(gall trefniadau ariannol amrywio ychydig)

Ni sy'n talu'r perfformiwr eu ffi lawn wrth i ni gael anfoneb a ffurflen adrodd. Chi sy'n llenwi'r ffurflen adrodd syml gan ddatgan eich incwm o docynnau ac anfon unrhyw incwm hyd at y swm a warantwyd o £300/£200 at Swyddfa Noson Allan.

Os na chodwch £300/£200 ond mae gennych warant gan yr awdurdod lleol, bydd hon yn gwneud yn iawn am y gwahaniaeth. Anfonwch atom yr holl incwm sydd gennych a ni fydd yn anfon bil at yr awdurdod lleol am y gweddill.Disgwyliwn i chi geisio eich gorau glas i werthu tocynnau.

Os gwnewch fwy na £300/£200 gallwch eich grwp gadw'r £100 nesaf o elw i helpu gyda costau. (Gadewch inni wybod os yw eich costau yn uwch na hyn)

Dylid dychwelyd unrhyw arian mwy na hynny, hyd at gost lawn y perfformiwr, i Swyddfa Noson Allan fel y gallwn gefnogi digwyddiadau pobl eraill. (Cofiwch fod hyn ond yn wir am yr incwm o docynnau.) Chi sy'n cadw unrhyw arian a godir o werthu lluniaeth neu docynnau raffl.

 

audience bigyn

Newidiadau trwyddedu

Tociwyd yn sylweddol ar fiwrocratiaeth a bydd bywyd yn haws i neuaddau pentref i fod yn graidd cymdeithasol i'w cymunedau drwy leihau'r baich ar adeiladau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Ymunwch â Rhwydwaith Teithio Gwledig yr Hyrwyddwr Gwirfoddol

Trafod â hyrwyddwyr eraill, rhannu syniadau ac argymhellion sioe- â diddordeb? Mwy o wybodaeth yma.