WAIT

ARHOSWCH

Cydweithia cynllun arobryn yr hyrwyddwyr ifainc â grwpiau o blant a phobl ifainc gan eu harwain drwy'r broses o ddod yn hyrwyddwyr digwyddiadau cymunedol.

Gallwch lawrlwytho taflen wybodaeth yma 

 "Roedd popeth yn glir a'r gefnogaeth gan Gyngor y Celfyddydau'n wych. Roedd y bobl ifainc yn falch iawn o'r hyn a gyflawnasant. Datblygasant eu sgiliau a hyder. Maent ar dân eisiau gwneud eto" Sharon Campbell, Canolfan Ieuenctid Bae Colwyn

Mae Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc Noson Allan, yn ffordd ardderchog o drosglwyddo sgiliau ymarferol i bobl ifanc a gwella'r berthynas rhyngddynt ac ysgolion lleol.

 philticket2 photo Hazel Hannant

Ers 2005, mae cynllun Hyrwyddwyr ifanc wedi rhoi profiadau newydd a sgiliau pwysig i grwpiau o bobl ifanc o 7 - 18 oed. Gweithia cynorthwyydd gydag athro neu arweinydd ieuenctid i alluogi grŵp o bobl ifanc  i brofi'r holl broses o hybu sioe, gan gynnwys yr ymdrechion y tu ôl i'r  llenni, y swyddfa docynnau, blaen y tŷ, rheoli llwyfan a marchnata/cyhoeddusrwydd. Caiff y bobl ifanc benderfynu am bopeth - a gwneud yr holl waith!

Young promoters 4 photo Kapow Photography      Young promoters photo 1 Hazel Hannant

Gall grwpiau gael hwyl yn rhan o'r broses greadigol ac addysgiadol a datblygu sgiliau gwaith, personol a chymdeithasol.

Wrth ei gynnal mewn ysgolion cymunedol, gelli'r ddefnyddio'r cynllun i ddarparu rhai elfennau penodol o'r cwricwlwm, am fod ynddo agweddau rhifogrwydd, TGCh, mathemateg, celf a dylunio.

 tickets pontpren

Caiff pobl ifanc gyfle i fod yn gyfrifol, dibynadwy a chreadigol gan weithio mewn tîm, ynghyd a gwneud cyfraniad unigol yn ôl eu hewyllys.

Crea'r cynllun gynulleidfa hefyd drwy wahodd y gymuned leol i ddod i berfformiadau. Hyrwydda'r bobl ifanc y sioe, a gwahodd eu teuluoedd a'u cyfeillion i ddod a phrofi rhywbeth newydd a gwahanol.

Gal lleoli grwpiau hyrwyddwyr mewn ysgolion helpu i godi swyddogaeth yr ysgol yn allweddol yn y gymuned gan ennyn ysbryd cymunedol ymhlith disgyblion a rhieni.

Mae'r cynllun yn darparu hygyrchedd i 'r celfyddydau byw o safon uchel  gymunedau, sy'n arbennig o bwysig mewn ardaloedd gwledig a rhai difreintiedig yn gymdeithasol lle gallai cyfleusterau fod yn brin.

Partneriaethau Cymunedol

Mae cynlluniau wedi datblygu partneriaethau llwyddiannus rhwng grwpiau yn y gymuned - yr Heddlu, Ysgolion, Busnesau, Asiantaethau Datblygu, Cymdeithasau Tai ac arweinwyr cymunedol. Gall fod cyfleoedd i fynd y tu ôl i'r llenni mewn theatrau ac atyniadau lleol, a gweld perfformiadau eraill.

wolf tales crowd photo by Kapow Photography
Ariannu: Chwiliwn am bartneriaid ac arian i gynnal y cynllun ar sail fwy ffurfiol yn ehangach dros Gymru.

Yr hyn yr ydym ei angen gan grwpiau o hyrwyddwyr yw:

  • Grŵp ymrwymedig a phenderfynol gyda 5 - 30 o aelodau.
  • O leiaf un arweinydd i fod yn berson cyswllt rhwng y cynorthwyydd a'r grŵp
  • Lleoliad lle hoffai'r grŵp gynnal y sioe yn lleol

Gall Noson Allan ariannu'r perfformiad drwy gyllideb sy'n bodoli.

countryboy tickets

Nid oes angen profiad blaenorol o gynnal digwyddiad. Mae'r cynllun yn rymus grwpiau i gymryd cyfrifoldeb dros hyrwyddo theatr neu berfformiad proffesiynol sydd wedi eu haddasu ar gyfer maint eu cynulleidfa. Ar ôl archebu'r perfformiad, eich cyfrifoldeb chi ( gyda chymorth  y cynorthwyydd) yw trefnu digwyddiad a hybu'r sioe i sicrhau cynulleidfa. Golyga hyn y cewch gyfle i arbrofi a datblygu sgiliau ym meysydd marchnata, cyhoeddusrwydd, blaen y tŷ, swyddfa docynnau ac agweddau technegol

A oes gennych ddiddordeb?

Os hoffech wybod rhagor am gynllun yr Hyrwyddwr Ifanc, cysylltwch â Peter Gregory ar 02920 441340 neu e-bostiwch ymholiadau@nosonallan.org.uk

Young Propmoter Logo

 

 

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Pam defnyddio Noson Allan

Gwyliwch fideo byr am y manteisio o ddefnyddio'r cynllun yn eich cymuned chi.