WAIT

ARHOSWCH

Cyngor Celfyddydau Cymru

Prosiect Hyrwyddwyr Ifainc Noson Allan

Young promoters 10 photo Kapow Photography

Mae gwerthusiad  o 9 peilot Hyrwyddwyr Ifanc a gyflwynwyd rhwng Mawrth i Fehefin 2012, sy'n cynnwys 137 o blant rhwng 7 ac 16 oed, ar gael i lawr lwytho yma

 

 "…Cynllun gwych sy'n rhedeg fel wats i ymgysylltu â'r rhai

sydd allan ohoni."

Hwylusydd y prosiect

 "…Galluogi'r plant i gael ymdeimlad o berchnogaeth a
rheolaeth dros y digwyddiad a'i wneud yn brofiad
bythgofiadwy."

Hwylusydd y prosiect 

     

  1. 1.     Cyflwyniad

Targeda'r prosiect grwpiau o blant a phobl ifainc i'w cynorthwyo wrth drefnu a  hyrwyddo digwyddiadau celfyddydol byw yn eu cymuned. Gweithia'r bobl ifainc gyda hwyluswyr dros ychydig o wythnosau gan fynd drwy'r holl brosesau trefnu digwyddiad llwyddiannus. Cynnwys hyn bennu pris y tocynnau ac amser dechrau, dylunio posteri, gwahodd pwysigion, ysgrifennu datganiadau i'r wasg a marchnata. Rheola'r plant a'r bobl ifainc y sioe ar y noson gan redeg y swyddfa docynnau, dangos pobl i'w seddi a sicrhau bod gan y perfformwyr bopeth sydd arnynt ei angen.
Lluniwyd holiadur gwerthuso byr i gasglu gwybodaeth ar effaith a chanlyniadau'r prosiect. Casglwyd gwybodaeth am gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd ym Mawrth 2012 (ac un ym Mehefin) yn beilot i roi prawf ar ymarferoldeb ffurflen yr arolwg. Ymhlith y digwyddiadau roedd perfformiadau gan Theatr Na N'Óg o Gastell-nedd, Theatr y Stori Gredadwy o Gaerdydd, theatr byped Delwedd Bicl o Fryste a'r grŵp cerddoriaeth a dawns Swlw o Simbabwe.
Deuai pob grŵp o'r hyrwyddwyr ifainc hyn o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf yng Nghymru ac nid oedd ganddynt ond ychydig neu ddim profiad o berfformiadau byw, yn enwedig yn eu cymunedau. Ein nod yw rhoi cyfleoedd i gymunedau difreintiedig yn gymdeithasol i gael perfformiadau byw, fforddiadwy o safon a'r cyfle i rai pobl yn y cymunedau hynny gael swyddi yn y celfyddydau.
Seilir yr adroddiad hwn ar 15 ffurflen werthuso a lenwyd ar ddiwedd prosiect gan gynrychiolwyr neu hwyluswyr y bobl ifainc.

Young promoters 7 photo Kapow Photography

         Summary/Prif bwyntiau

  •  There was 100% agreement that the Night Out Young Promoter scheme is very successful. Comments made by the survey respondents show it is a scheme that is well devised; works well for the staff involved and has a huge impact on the children and young people engaged in the programme.  Dyma rai These are just some of the general statements included in the feedback forms: 

         words cym

"Wir-yr, mae'n wych."

                                                                       Hwylusydd y prosiect


"Yr holl syniad - cael y plant i weld swyddi gwahanol yn y theatr,
profiad ymarferol, ymrymuso."
                                                                          Hwylusydd y prosiect

"Hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r celfyddydau mewn ardal
ddifreintiedig o Gaernarfon a rhoi neges glir i'r bobl ifainc nad yw'r
celfyddydau i'r bobl fawr yn unig"
                                                                          Hwylusydd y prosiect

"Ymgysylltu'n gryf â'r bobl ifainc, lefel uchel o ymrwymiad,
hygyrchedd sioe broffesiynol yn y gymuned."
                                                                     Cynrychiolydd pobl ifainc

"Rhagori ar ein gobeithion"
                                                                         Hwylusydd y prosiect  

The word square above represents the full response to the performance.