WAIT

ARHOSWCH

Sylwadau o hen brosiectau

 "Cynllun gwych sy'n rhedeg fel wats i ymgysylltu â'r rhai sydd allan ohoni."                                                                Hwylusydd y prosiect

 "…'Galluogi'r plant i gael ymdeimlad o berchnogaeth a rheolaeth dros y digwyddiad a'i wneud yn brofiad bythgofiadwy.'      Hwylusydd y prosiect

poster boy photo Kiran Ridley 

"Roeddwn yn bryderus i gychwyn am faint o amser y cymer a hynny'n amser o'r cwricwlwm ond ychwanegodd werth ato yn hytrach. Newidiais fy nghynllun ychydig i ddarparu elfennau penodol o'r cwricwlwm ac ennyn brwdfrydedd y plant."

Mrs Waite, rheolwr cyfnod allweddol 2, Ysgol Gynradd Bryn Bach


"Roedd y prosiect yn llwyddiant a'r gefnogaeth yn wych. Yr unig beth posibl i'w wella fyddai cael rhagor o bobl ifainc yn enwedig y rhai sydd ychydig yn hŷn. Cynyddwyd eu hyder a'u parodrwydd yn ystod y prosiect. Ymfalchïais yn ddirfawr yn y ffordd y siaradent."

Lee Davies 3Gau Merthyr Tudful

 

Young promoters photo 1 Hazel Hannant

"Diolch am roi cyfle i'r gwasanaeth tân ymwneud â'ch prosiect ieuenctid. Bu'n gymorth inni ymwneud â'r cymunedau a wasanaethwn a'r grwpiau oed a dargedwn. Cawsom lai o alwadau yn yr ardaloedd lle bu'n hymwneud ar ei fwyaf a lleihad yn y cam-drin ar lafar a chorfforol i'n criwiau wrth eu gwaith. Hoffwn ariannu'r prosiect yn fwy drwy ddefnyddio'n cyllideb goramser."

Stuart Griffiths
Rheolwr yr Orsaf
Gorsaf Dân Cefn Fforest


"Noson Allan - rhan o fenter i ddatrys problemau Tre Cennydd a chynhwyswyd nifer o bobl ifainc yn y prosiect hwn gyda Chyngor Celfyddydau Cymru. Cynigiwyd gweithgareddau eraill mewn cymuned sy'n dioddef llawer o ymddygiad gwrthgymdeithasol

a chawsom gyfle inni gynnal sgwrs anffurfiol gyda'r bobl ifainc i ddeall eu hanghenion ac erbyn hyn rydym yn fwy agored i siarad â hwy.

Roedd y cynhyrchiad yn fodd dymchwel rhwystrau rhwng y cenedlaethau ac amlygu talent a gwaith da'r bobl ifainc a magu ysbryd cymunedol."


Yn gywir
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu 53
Penyrheol Castell-nedd Port Talbot


 

Merthyr Cheering photo Hazel Hannant

"Bu'r tîm cymdogaeth yn cynorthwyo plant Ysgol Gynradd Coed-duon mewn prosiect gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i lwyfannu cynhyrchiad o Beauty and the Beast. Roedd y plant yn gymysg eu gallu o oed 10 ac 11 a chafwyd chwe gweithdy lle ymwnâi'r heddweision â'r plant. Siaradodd y plant yn rhydd â'r heddlu gan ddymchwel unrhyw rwystrau. Mae'r ysgol ar ganol stad y cyngor a fu'n flaenoriaeth Heddlu a Chymunedau Gyda'i Gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daeth dros gant i weld y sioe a sylwodd pawb ar y cysylltiad da rhwng y plant a'r heddlu. Roedd yn brofiad cadarnhaol a mwynheais weld cynnydd y plant wrth drefnu'r perfformiad gwych."


"O'm profiad roedd y prosiect yn gyfle da i ddod i adnabod staff a disgyblion yr ysgol yn well a chynorthwyo'r plant yn eu gwersi'n well ac ymwneud â hwy yn yr ysgol a'r tu allan.

Canolbwyntid ar ymgysylltu a rhoi perchnogaeth i'r bobl ifainc. Cefais fy symud cyn i'r hyfforddiant ddod i ben ond gwelais y sioe a oedd yn wych. Ymfalchïodd y bobl ifainc yn eu cyfrifoldebau ac aeth y noson yn dda iawn. Roedd yn fodd i ddymchwel y rhwystrau rhwng heddlu'r tîm cymdogaeth a'r bobl ifainc yn yr ysgol a'r tu allan.

Bwriadaf gynnal ail brosiect yn fuan."


Arolygydd Matthew R. Williams
Arolygydd Cymdogaeth
Gorsaf Heddlu Pont-y-pŵl

 

Young promoters 10 photo Kapow Photography
 
 
"'Yn 2009 bu Tîm Cymdogaeth Heddlua Bedwas yn cydweithio â grŵp o oedolion ifainc o'r ardal yn rhan o gynllun Hyrwyddwyr Ifainc.

A finnau'n heddwas, bûm yn ymwneud â sawl un ohonynt yn sgil eu hymddygiad gwrthgymdeithasol ger y siop leol. Roedd y rhan fwyaf o'r cysylltiad hwnnw yn negyddol. O'r blaen bûm yn rhoi 'gair i gall' ac wedyn eu symud ymlaen.

Ond drwy'r cynllun gallem ymwneud â hwy mewn ffordd hollol wahanol gan drafod eu hanghenion a chynnig cymorth a chyngor iddynt.

Teimlaf yn gryf y bu o fudd i'r ddwy ochr ac yn fodd i ddymchwel rhwystrau. Mae pawb ar delerau enwau cyntaf a chyfarchant ei gilydd yn gyfeillgar wrth ddod ar draws ei gilydd.  Gwnaeth y cynllun wahaniaeth mawr."

 
Stuart Lewis PC 2035
Neighbourhood Officer