WAIT

ARHOSWCH

Dyma rai o'r sylwadau diweddar gan hyrwyddwyr ar ôl  digwyddiad Noson Allan

"Braf oedd cael cefnogaeth Noson Allan unwaith eto er mwyn gallu dod a chyflwyniadau dramatig yn fyw i ardal wledig. Diolch o galon." Ysgol Gynradd Dyffryn Banw  :

"NI fyddem wedi gallu meddwl am ariannu noson o'r fath heb nawdd Noson Allan." Merched y Wawr Llanwnda :

"Rhoddodd Noson Allan y cyfle i ni fel Menter Iaith I gynnal noson gomedi Gymraeg ym Mhen y Bont ar Ogwr.Rhywbeth dydyn ni heb wneud o'r blaen." Menter Bro Ogwr: 

Twm O'r nant 1 photo Gerallt llewelyn

"Help mawr iawn mewn i ardal ar y ffin ậ  Lloegr. Mae yn hollol hanfodol fod artistiaid Cymraeg yn cael llwyfan." Saith Seren Canolfan Gymraeg Wrecsam Cyf :

"Cyfle ardderchog i gymdeithasau bach gael elwa o dalent a a digwyddiadau a fuasai fel arall allan o'n cyrraedd oherwydd y gost." Cymdeithas Ddiwylliannol Salem

"Mae cynllun Noson Allan yn golygu y gall cynhyrchiadau proffesiynol ymweld ac ardaloedd cefn gwlad. Cynllun hanfodol er mwyn dod a'r celfyddydau at y bobl. " Menter Môn- Theatr Ieuenctid

bash st 2 photoHazel Hannant bash st 6 photoHazel Hannant
  
"Mae Noson Allan yn ein galluogi i gael bandiau o'r safon yma yn ddiogel yn y wybodaeth y byddwn yn gallu talu nhw. Diolch o galon i chi am eich help." Neuadd Llanarthne Village Hall

"Mae Noson Allan yn rhoi'r cyfle i ni allu ddarparu rhagor o ddigwyddiadau cymdeithasol  trwy gyfrwng yn Gymraeg yn Abertawe." Menter Iaith Abertawe:

"Mae chwerthin iach yn gneud byd o les i rywun." Merched y Wawr Abergele :

Cwmaman 5 photo by Betina Skovbro  Cwmaman 2 photo by Betina Skovbro


"Bydda'  dim sioe heb Noson Allan." Pwyllgor Rhieni  ac Athrawon Ysgol Bro Aled

"Ein galluogi i gael artistiaid o safon gan fod cymorth ar gael gyda'r costau. Mae'r cynllun yn hawdd i'w weithredu." Merched y Wawr Cangen y Parc

"Diolch i Noson Allan, nawdd priodol a gwerthfawr." Cymdeithas Capeli Cymraeg Wrecsam

 

photo by Wales News & Pictures

""Ni fyddai'r gymdeithas yn gallu cynnal nosweithiau o'r safon yma heb nawdd o ryw fath a hynny wedi ei gynnal mewn lleoliad bychan ynghanol y gymuned." Cymdeithas Gruffydd ap Cynan

"Mae trefnu gig ar gyfer pobl ifanc er mwyn hybu eu diddordeb mewn cerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn fenter mawr heb gymorth rhwyd difelwch fel Noson Allan." Cymdeithas 4 a 6

bash st 4 photoHazel Hannant

"Mae'r cynllun yn galluogi grwpiau, yn enwedig mewn ardaloedd Cefn Gwlad fel Ffarmers i groesawu perfformiadau safonol, gan ddod a phrofiadau newydd i gynulleidfa wledig." Neuadd Bro Fana, Ffarmers

 

 

Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc

Cydweithia cynllun arobryn yr hyrwyddwyr ifainc â grwpiau o blant a phobl ifainc gan eu harwain drwy'r broses o ddod yn hyrwyddwyr digwyddiadau cymunedol.

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Lle Cyfartal

Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd