WAIT

ARHOSWCH

folkroots2

Mae Noson Allan yn rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru. Rhoddwn gymorth i grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod â'r celfyddydau i'w cymunedau drwy ddewis a chynnal digwyddiadau perfformiadol proffesiynol mewn lleoliadau anhraddodiadol bychain (yn bennaf neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol). Caiff cymunedau bychain hygyrchedd at gelfyddyd fawr mewn lle cyfarwydd, cyfeillgar heb orfod teithio a chaiff artistiaid fwynhau perfformio mewn lleoedd bychain, anffurfiol gyda chynulleidfa agos atynt.

Gweithiwn drwy'r flwyddyn gydag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys mathau gwahanol ar y celfyddydau perfformio (theatr, syrcas, cerddoriaeth, sioeau pypedau) ond ariennir digwyddiadau llenyddol gan  www.llenyddiaethcymru.org

ac efallai y bydd corau a rhai cymdeithasau cerddoriaeth yn dymuno ymchwilio i gyfleoedd cyllid gan Ty Cerdd

Radyr gents photo Betina Skovbro

Gweithiwn ar y cyd ag awdurdodau lleol Cymru i weithredu gwarant yn erbyn colled mewn digwyddiadau lle talwn ffi'r perfformiwr ac ad-dala'r hyrwyddwr cymunedol incwm y tocynnau ar y drws.

Ni chymerwn byth rhagor na chostia'r perfformiwr a gall yr hyrwyddwyr dalu am eu costau eu hunain ar ôl talu'r swm a warentir. Mwyaf yn y byd yr ennilla'r hyrwyddwyr yn ôl, mwyaf yn y byd sydd gennym i wario ar gais arall. Gall ein hyrwyddwyr drefnu unrhyw artist proffesiynol, ond daw llawer atom am gyngor.

Cawn ymholiadau lu oddi wrth gwmnïau ac ni allwn ymateb i bob un.

Bangladehi WA audience photo Wales News & Pictures

Os ydych yn newydd i'r sector teithio gwledig, argymhellwch ichi ymweld â Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol a darllen ein canllawiau i gwmnïau -  "Agoriad llygaid" a rydd atebion i'ch cwestiynau mwyaf cyffredin.

Mae rhestr ar ein gwefan o ddetholiad wedi'i guraduro o sioeau addas sy'n gweddu i'n lleoliadau a gall hyrwyddwyr ddewis ohoni. Ond mae'n bwysig ichi ddeall nad gwarant o gael gwaith yw cyrraedd y wefan - rhaid i hyrwyddwyr ymddiddori hefyd. Dewis ein hyrwyddwyr y perfformiadau y maent am eu gweld ac sydd at ddant eu cynulleidfa gydag ychydig o gyngor gennym ni

countryboy2

Fel arfer trefnwn waith i ryw 250-300 o gwmnïau a pherfformwyr bob blwyddyn mewn gwahanol feysydd. Ar gyfartaledd cynhaliwn ryw 550 digwyddiad y flwyddyn felly dim ond ychydig o waith a gaiff llawer o gwmnïau er y gall rhai lwyddo cael teithiau hwy.  

Rhaid cofio hyd yn oed os oes gennych sioe addas, ni fyddwch yn sicr o gyrraedd ein rhestr.   Efallai mai gormod o gystadleuaeth sydd neu fod sioe debyg ond mwy addas gan eraill. Mae'r gystadleuol

Bydd yn syniad creu teithiau cysylltiedig neu ymgysylltu â lleoliadau celfyddydol ac ysgolion i lwyddo teithiau gwledig ond rhaid cofio bod gan y theatrau mwy ardaloedd gwahardd sy'n rhwystro'r un perfformiadau rhag digwydd mewn pellter neu amser penodol.

 

Llanfwrog Community Centre photo CP imaging

Fel rheol yn y fath leoliadau, penwythnosau yw'r adeg brysuraf a gall canol yr wythnos fod yn anodd - gyda gweithgareddau rheolaidd megis bowlio, tai tsi ac ati. Ond yn y trefi mae canol yr wythnos yn aml yn well.

Fel arfer nid oes gan leoliadau cymunedol offer technegol neu dechnegwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y lle. Anaml y ceir ystafelloedd newid, tai bach i'r perfformwyr a'r gallu i lwyrdywyllu'r llwyfan. Gyda goleuo a sain, rhaid i gwmnïau fod yn hunangynhaliol a hyblyg.

Mabon band front by Pembrokeshire Photography

Bydd cyhoeddusrwydd perthnasol o safon yn hanfodol.. Er mai rhwydweithio ac adnabod pobl sy'n gwerthu tocynnau'n aml, gall poster neu daflen sâl ddadwneud yr holl waith da. Rhaid i bosteri teithio yn y gymuned ddenu pobl at y syniad o fynd i'r sioe ac at y sioe ei hun.

Amrywia ffioedd yn fawr, mae cyfyngderau ar yr hyn y gallwn ei fforddio a dim ond cynulleidfa fach sydd gan lawer o leoliadau - felly mae'n anodd gwneud elw mawr. Ar gyfartaledd talwn tua £550 gyda £900 yn cynrychioli'r brig o ran ffioedd. Os yw'r ffi'n fwy na hon, rhaid i hyrwyddwyr dalu'n fwy a cholli yswiriant ychwanegol ac fel arfer nid archebir y rhain o ganlyniad. Nid yw sioeau sy'n costio dros £2000 yn gymwys ar gyfer y cynllun.

circus2

Os trefnwch sioe, talwn eich ffi a threfnwn gyda'r hyrwyddwr wedyn yr ochr ariannol gan gael ychydig o'r incwm tocynnau.   Dim ond ar ôl y sioe y gallwn dalu drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau a rhaid i chi ddarparu anfoneb.

 

 

Cymorth a Chyngor

Cyngor defnyddiol am drefnu sioe a sut i hyrwyddo eich digwyddiad i'r gymuned

Lle Cyfartal

Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd

Sut mae Noson Allan yn gweithio

Gwyliwch fideo byr sy'n disgrifio sut mae cynllun Noson Allan yn gweithio.