WAIT

ARHOSWCH

Beth yw Noson Allan?

Cynllun teithio cymunedol a gwledig i Gymru ydyw. Rhydd tîm proffesiynol bach yng Nghaerdydd gymorth i grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru i ddod â'r celfyddydau i gymunedau drwy ddarparu gwarant ariannol yn erbyn colled. Hybwn bron i 550 sioe'r flwyddyn mewn cymunedau ledled Cymru.

Tickets

.

 • Mae'n swnio'n anarferol. A yw'n unigryw?

Mae'n un o 40 prosiect tebyg ym Mhrydain. Mae pob un ychydig yn wahanol ond gweithiant i helpu cymunedau i gynnal theatr fyw (a cherddoriaeth, dawns, sioeau pypedau, llenyddiaeth, comedi a ffilm). Rydym yn aelod o'r Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol sy'n cefnogi teithio gwledig ac eiriol drosto. Ariennir ef gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. www.nrtf.org.uk

 

NRTFlogo

 • A wnewch chi archebu perfformiad o'm sioe?

Fel arfer nid archebwn sioeau megis lleoliad celfyddydol. Yn hytrach cynigiwn ddewislen o gwmnïau a argymhellwn i hyrwyddwyr cymunedol sef y gwirfoddolwyr sy'n rhedeg y lleoliadau. Eu cyfrifoldeb hwy yw sicrhau bod y lleoliad yn gyfreithlon ac addas ar gyfer digwyddiad cyhoeddus ac mor hygyrch â phosibl. A hwy sy'n dewis sioe o'n rhestr neu trefnant yn uniongyrchol â'r artist.

Argymhellwn gwmni os ydym yn gyfarwydd â'i waith, a'i fod o safon ac yn addas i deithiau ar raddfa fach.

Cawn gannoedd o ymholiadau bob blwyddyn ac felly nid yw'n bosibl ymateb i bob un, i weld gwaith pob un neu gynnwys pob un ar ein gwefan.

muisc classical choral1

 • Faint a dalwch?

Mae negodi'n bosibl ymhob dim. Negodwn bob tro ffi deg a chewch gontract. Gallwn fod yn hyblyg os ydym o'r farn y gwerthwch yn dda a bydd diddordeb gan ein lleoliadau. Ar ddiwedd y dydd dibynna sioeau ar ddymuniad ein lleoliadau a chynnwys ein cyllideb.

Amrywia ffioedd yn fawr, mae cyfyngderau ar yr hyn y gallwn ei fforddio a dim ond cynulleidfa fach sydd gan lawer o leoliadau - felly mae'n anodd gwneud elw mawr. Ar gyfartaledd talwn tua £550 gyda £900 yn cynrychioli'r brig o ran ffioedd. Os yw'r ffi'n fwy na hon, rhaid i hyrwyddwyr dalu'n fwy a cholli yswiriant ychwanegol ac fel arfer ni threfnir y rhain o ganlyniad. Nid yw sioeau sy'n costio dros £2,000 yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Os trefnwch sioe, talwn eich ffi a threfnwn gyda'r hyrwyddwr wedyn yr ochr ariannol gan gael ychydig o'r incwm tocynnau. Dim ond ar ôl y sioe y gallwn dalu drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau a rhaid i chi ddarparu anfoneb.

 

muisc world2

 • Sut archeba'r hyrwyddwyr cymunedol y sioeau a beth sy'n digwydd wedyn?

Fel arfer cysyllta'r gwirfoddolwr â'r perfformiwr yn uniongyrchol i wneud yn siŵr bod y sioe'n addas ac yn ffitio, y gost yn fforddiadwy a threfniadau technegol eraill. Wedyn cytunant ar ddyddiad addas cyn cysylltu â ni.

Fel arfer gallwn ddweud mewn tair wythnos o'r cais a all y trefniant fynd ymlaen ac ar ôl cadarnhau, ysgrifennwn at yr hyrwyddwr a'r perfformiwr. Gwarantwn dalu'r ffi ond bydd ar y perfformiwr angen ymgysylltu'n uniongyrchol â'r hyrwyddwr i drefnu bod popeth arall yn iawn gan gynnwys ymsefydlu, amser cyrraedd, posteri ac ati. Dylid trefnu ymlaen llaw letygarwch gan gynnwys bwyd a llety ac ni allwn fel arfer gynnig llety dros nos.

Cyfrifoldeb yr hyrwyddwr yw marchnata a chyflwyno'r sioe ar y noson. Mae'n awyddus i'r sioe lwyddo. Wedi'r cyfan digwydd y cyfan ar stepen ei ddrws. Gall hyn feddwl bod pobl yn ymarhous i fentro ond gall marchnata da ac artistiaid medrus oresgyn hyn.

Ar ôl y sioe, rhaid ichi lenwi ffurflen adrodd fer a chyflwyno inni anfoneb gan ddyfynnu rhif eich archeb. Talwn drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau cyn gynted â phosibl.

 

 

opera music theatre

 • Nid perfformiwr proffesiynol mohonof, a archebwch fy sioe?

Na wnawn. Cefnogwn artistiaid proffesiynol sy'n ennill y rhan fwyaf o'u hincwm drwy berfformio a theithio gwaith. Rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru ydym, a'n swyddogaeth yw helpu cymunedau i gael gwaith o safon na welant fel arall oni theithiant i leoliad mawr.

Nid cefnogi bandiau tafarn, artistiaid teyrnged neu bantos yw ein swyddogaeth
 

 • Rwy'n newydd i fyd teithio ac mae gennyf sioe yr hoffwn roi cynnig arni. A archebwch hi?

Na wnawn. Rydym am gael darn o waith sy'n barod i'w deithio. Gallwch werthu inni sioe a ddatblygir gan wybod y bydd yn barod erbyn amser cychwyn y daith ond rhaid inni weld tystiolaeth o'r hyn a wnewch. Ni allwn ei mentro â gwaith newydd heb ei brofi a heb ei weld gydag artistiaid newydd heb brofiad o deithio. A hynny oherwydd mai'r gwirfoddolwyr sy'n gorfod delio â'r gynulleidfa am amser hir ar ôl ymadawiad y  sioe.

 

quiet please photo by Kapow photography

 • A ddylwn gyfieithu'r wybodaeth am fy sioe i'r Gymraeg?

Gwlad ddwyieithog yw Cymru a gweithiwn yn y ddwy iaith, mae'n holl ffurflenni a gwybodaeth yn ddwyieithog a chroeso ichi drafod gyda ni yn yr un iaith neu'r llall. Mae tua 23% o'n harchebion ar gyfer cwmnïau Cymraeg. Croeso ichi gyfieithu eich gwybodaeth i'r Gymraeg yn enwedig os yw'ch sioe ar gael yn Gymraeg am y chwilia'r hyrwyddwyr ar ochr Gymraeg y wefan. Dywedwch ym mha iaith mae eich sioe. Os yw yn Saesneg yn unig - nid oes raid ichi gyfieithu'r wybodaeth amdani i'r Gymraeg.

 

 dance2

 • Teithiaf ddarn dawns. A oes gennych ddiddordeb?

Oes, rydym wrth ein bodd yn cynnal dawns mewn neuaddau. Ond rhaid ichi ystyried rhai pethau hanfodol.

Mae dawns yn anodd ei gwerthu i neuaddau cymunedol.

Anaml y ceir llawr dawnsio, ystafelloedd newid, cawodydd, na seddi ar ogwydd

. Os cynnwys eich dawns lawer o waith llawr, ni wêl y gynulleidfa ef.

4. Mae'r egwyl yn hanfodol. Weithiau cynigir inni ddarnau dawns hebddi. Cynhwyswch un. Nid archeba'n hyrwyddwyr sioe heb egwyl oni ellwch eu darbwyllo y cânt noson lawn allan.

Ond siaradwch â ni am fod llawer o broblemau creadigol i gynnal dawns mewn lleoedd bychain.
 

 • Rwy'n gerddor/rwyf mewn band. Beth ddylwn ei ystyried?

Mae'r gystadleuaeth yn llym gyda llawer o gynigion am fod cerddoriaeth yn boblogaidd ymhlith ein lleoliadau a theimla'r gynulleidfa ei bod wedi cael eu difyrru. Ceisiwn fedrau cerddorol, set dynn a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu da ac ymgysylltu â'r gynulleidfa. Rhaid ichi ystyried system sain, goleuo a marchnata da. Bydd y rhan fwyaf o'n cynulleidfaoedd â diddordeb cyffredinol yn hytrach nag arbenigol felly os ydych yn arbenigwyr, lledwch eich apêl. Mae llawer o gerddorion gwerin a'r rhai sy'n canu mewn tefyrn a gwyliau. Da o beth yw hynny ond ceisiwn grwpiau a all gynnal cyngerdd llawn ar eu pennau eu hunain gerbron cynulleidfa sy'n gwrando. Efallai bydd eich noson yn un o ddwy yn y flwyddyn gron iddynt. A ellwch ei gwneud yn noson fythgofiadwy?

 

Solva mixing desk photo Pembrokeshire Photography

 • Rydym yn eithaf technegol yn ein hanghenion. A yw hyn yn broblem?

Nid pob tro ond rhaid cofio rhai pethau allweddol. Byddwch yn cario eich stwff eich hun. Fel arfer nid oes gan ein lleoliadau staff cefnogi i helpu felly efallai y bydd arnoch angen eich technegwr a'ch offer eich hun.

Weithiau rhaid addasu goleuo i ymgymryd â nenfwd isel a diogelwch y gynulleidfa. Mae gan rai lleoliadau ychydig o socedi'n unig. Hwyaf yn y byd yw'r amser ichi ymsefydlu, anoddaf yn y byd bydd gwerthu eich sioe oherwydd bod lleoliadau mor brysur gyda gweithgareddau eraill sy'n rhoi incwm rheolaidd iddynt. Digwyddiad ar ei ben ei hun yw'ch sioe chi, ochr yn ochr â phethau sy'n dod ag incwm rheolaidd iddynt.

Cofiwch am linellau gweld.Yn anaml y cewch seddi ar ogwydd. Os digwydd pethau pwysig ar y llawr, ni wêl y gynulleidfa hwy. Bydd y gynulleidfa'n flin a safant i geisio gweld yn well.

 

 • Côr ydym y gellir ei wahodd i berfformio

Fel rheol nid yw corau cymunedol yn gymwys i'n cynllun oherwydd y gweithiwn gyda pherfformwyr proffesiynol. Cynnig Tŷ Cerdd arian i gorau a chymdeithasau cerddorol gynnal digwyddiadau, archebu arweinwyr ac unawdwyr a phrynu cerddoriaeth neu offerynnau. Gweler http://www.wmic.org/about-us/46136

Cynwyd
 

 • Pa gyhoeddusrwydd fydd ei angen?

Disgwyliwn ichi ddarparu taflenni A5 a phosteri A4. Trafodwch gyda'r hyrwyddwyr. Fel arfer disgwylir 200 taflen a 20 poster y digwyddiad er yr amrywia lleoliadau yn eu gofynion. Mae gan rai hyrwyddwyr ofod bach iawn ar hysbysfwrdd y pentref a gwerthir y sioe ar lafar - mae anfon gormod o bosteri'n wastraff. Dylai fod gan bosteri a thaflenni ddigon o fwlch i hyrwyddwyr argraffu gwybodaeth a bod yn drawiadol i ddenu pobl at y syniad o fynd i'r sioe ac at y sioe ei hun.

 

Itton Village Hall

 • Pa waith sy'n addas i gynulleidfaoedd gwledig/cymunedol?  Beth yw cynulleidfa wledig? Beth yw cymuned?

Mae tua 23% o'n sioeau yn rhai Cymraeg. Gweithiwn ymhob un bron o gymunedau Cymru gan gynnwys rhai difreintiedig yn gymdeithasol â diweithdra hir dymor, rhai arfordirol a rhai mynyddig. Amrywia cynulleidfaoedd - pobl sy'n dwlu ar theatr, pobl sy'n hoffi chwaraeon yn lle, pobl sy'n casáu rhegi, pobl sydd am fentro, pobl sydd am gael eu diddanu. Sioeau teuluol ag apêl eang sy'n gweithio orau mewn ardaloedd difreintiedig am i bobl sydd â phlant fethu â thalu am warchodwyr gyda'r nos. Mae'n anodd gwerthu perfformiadau arbenigol i hyrwyddwyr. Mae'n bosibl mai dim ond 400 person sydd mewn pentref ac ymhlith y rhain nifer bach iawn fydd yn gwirioni, er enghraifft, ar jas modern. Gallwn ymwneud â gwaith arbenigol, ond rhaid iddo gael ei gyflwyno a'i farchnata'n dda iawn.

Oes oes dal ddiddordeb gennych, gyrrwch eich gwybodaeth i ni drwy ymholiad@nosonallan.org.uk 

Twm O'r nant bar photo Gerallt llewelyn