WAIT

ARHOSWCH

Isod mae'r wybodaeth y mae arnom ei hangen gan gwmni i deithio. Gallwch lawrlwytho y ddogfen yma

stage

Lleiafswm y lle perfformio:

Mae'r rhan fwyaf o leoliadau yn 5 metr wrth 5 metr. Ond mae rhai yn 3 metr wrth 3 metr. Meddyliwch am y pethau bychain, mwyaf fydd eich sioe, lleiaf yn y byd o gyfle a gewch i'w pherfformio.

Lleiafswm yr uchder:

Hanfodol mewn rhai o'n lleoliadau.

Amser parhau'r perfformiad:

Egwyl:

hanfodol yn aml. Gall fod yn anodd gwerthu sioe hebddi - dibynna hyrwyddwyr ar raffl neu ddiodydd egwyl i godi arian.

Nifer y perfformwyr:

Faint o amser i ymsefydlu:

Faint o amser i ymadael:

Llwyfan:

A ddewch ag un gyda chi? Faint o le fydd ei angen ar ei gyfer?

System sain a goleuo:

Mae llawer o neuaddau hebddynt Fel arfer mae gennym ddiddordeb mewn cwmnïau a all ddarparu'r rhain yn rhan o'r pecyn. Bydd ar gynulleidfa angen eich gweld a'ch clywed a haedda rywfaint o awyrgylch yn eich sioe.

Trydan:

Cofiwch nad oes gan bob neuadd socedi lu neu gylched teirgwedd. Mae'n hawdd torri cysylltiad gyda rhai systemau.

Young Promoter by Kiran Ridley

Marchnata:

Rhaid darparu taflenni A5 a phosteri A4 gyda digon o fwlch i hyrwyddwyr argraffu gwybodaeth neu gludo sticeri.

A ellwch gynnig cymorth marchnata arall i werthu'r sioe?

A oes rhagolwg o'ch sioe neu a oes darn ar y we? A ddatblygir un? Ble gallwn eich gweld? A oes gennych DVD, dolenni at waith arall neu a ydych ar Youtube?

A oes gennych adolygiadau blaenorol o'ch gwaith?

Gofynion arbennig:

E.e. llwyrdywyllu, diffodd larymau mwg ac ati.

Cynulleidfa darged:

Oedran/arbenigedd

Cost:

Y sioe/y daith. A ydych wedi'ch cofrestru ar gyfer TAW? A yw'n cynnwys llety ac ati?

Llety:

Disgwyliwn i berfformwyr drefnu eu llety eu hunain a chynnwys y gost yn eu ffioedd. Efallai y gallai hyrwyddwyr argymell lleoedd i aros ond ychydig iawn a all eu cynnwys yn eu tai eu hunain.

Ysiwirant a Diogelwch:

A oes gennych yr hawl i weithio ym Mhrydain?

A oes gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus?

A allwch ddarparu asesiad perygl?

 A aethoch ar daith gyda rhwydweithiau eraill? Os felly, rhowch wybod gan bwy y cawn eirdaon neu â phwy y gallwn siarad am eich gwaith.

 

A oes gennych ddiddordeb o hyd?

Anfonwch wybodaeth am eich cwmni a'ch sioe at ymholiad@nosonallan.org.uk  Gwefan: www.nosonallan.co.uk  Ffôn: 02920 441340

 

Stickleback Plasticus photo by Kiran Ridley