WAIT

ARHOSWCH

                                                 Night Out Welsh gov, ACW logo horizontal

 

Manylion y perfformiad 

Enw'r sioe:

                                                               

Cwmni perfformio:                                                                                   

Lleoliad:                                                                  Dyddiad/Amser:  

Mae'ch barn o bob sioe Noson Allan yn bwysig inni allu gwella'r cynllun a darparu gwell gwybodaeth i arianwyr. 

1. Beth oedd eich barn o'r perfformiad? 

Excellent

Good

Average

Poor

Bad

5

4

3

2

1

 

2. Sut ymatebodd y gynulleidfa?

Excellent

Good

Average

Poor

Bad

5

4

3

2

1

3.  Mewn brawddeg, beth oedd eich barn o'r cwmni? (Sylwadau'r gynulleidfa wrth ymadael, y gwych a'r gwachul! Croeso ichi gyflwyno adolygiad byr hefyd)      

 

4. A gawsoch ddigon o wybodaeth gan y cwmni ymlaen llaw? 

   Do        Naddo

Os 'naddo', beth oedd ar goll?

5.  Sut roedd ansawdd y cyhoeddusrwydd?

6.  A argymhellech y perfformiwr i neuadd arall?   Byddwn  NaFyddwnNo

7.  Chwiliwn am ddyfyniadau o hyd am y cynllun a chynnal digwyddiadau cymunedol. Gwerthfawrogwn unrhyw sylwadau sydd gennych i brofi pwysigrwydd y cynllun i arianwyr

8.  Amcangyfrifwch oed y gynulleidfa mewn canrannau  
Grŵp oed

iau nag16

16 - 26

27 - 59

60 a hŷn

 

 9. Sut hyrwyddasoch y digwyddiad i'r gymuned? (ticiwch bob un sy'n gymwys)?

 Cylchlythyr

 Posteri

 Hysbyseb yn y wasg

 Taflenni

 Ar Lafar

 Stori yn y wasg

 Postio Uniongyrchol

 Radio Leol

 Drws i ddrws

 Gwefan

 E-bost

 Y Cyfryngau Cymdeithasol

 Y Cyfryngau Cymdeithasol  -     

 Facebook

 Twitter

 

 O Blog 

 

Arall   

 

       

 10. A gynigiech brynu tocynnau ar-lein?  Do      Naddo    

    Faint a werthasoch ar-lein?

11. Beth oedd ymateb pobl i bris y tocynnau? (Rhowch gylch)

Gall fod yn uwch

Gwerth da

Perffaith

Perffaith

 12. Faint a wariasoch ar farchnata/hyrwyddo'r digwyddiad (os rhywbeth)? £

13. A atynnai'r sioe bobl newydd i'r lleoliad?   Do       Naddo

14. Yn fras sawl awr wirfoddol a ddefnyddiodd wrth hyrwyddo'r digwyddiad?
(Cofiwch gynnwys unrhyw wirfoddolwyr ychwanegol a roes

 15. A roesoch ar eich cyhoeddusrwydd wybodaeth am hygyrchedd i bobl anabl?   Do      Naddo


Gellwch lawrlwytho logos o www.nosonallan.org.uk i roi gwybod i bobl am hygyrchedd eich lleoliadgymorth ar y noson.)

  16. A oedd unrhyw beth arall y gallem fod wedi'i wneud yn well?

  Do      Naddo

 

 17. Is there anything Night Out could have done better?

 

 18.    A hoffech ragor o wybodaeth am sioeau eraill sydd ar gael gennym   Do   Naddo

Os 'hoffwn', a oes math penodol o sioe a hoffech? (e.e. yn y Gymraeg, drama, teuluol)

 

Datganiad incwm- Nodwch isod nifer y tocynnau a werthasoch am bris llawn ac â gostyngiad..  

Nifer y tocynnau a werthwyd am £

 

[pris llawn]       

 

Nifer y tocynnau a werthwyd am£

 

[pris consesiwn 1]

 

Nifer y tocynnau a werthwyd am£

 

[pris consesiwn 2]

 

Nifer y tocynnau a werthwyd am£

 

[pris consesiwn 3]

 

Nifer y tocynnau a werthwyd am£

 

[pris consesiwn 4]

 

Cyfanswm incwm  y tocynnau  £

  

Swm a addawyd i'r gwarantwr (Cyngor Celfyddydau Cymru) £                

Cewch gadw wedyn £                    i dalu am orbenion

A rhaid ichi ad-dalu unrhyw incwm pellach o werthu tocynnau nes inni gael yn ôl ffi lawn y
perfformiwr sef    £                    

Swm sy'n ad-daladwy i Gyngor Celfyddydau Cymru £

Datganaf fod yr uchod yn wir a chadwaf bob tocyn heb ei werthu a bonion yr holl docynnau heb eu gwerthu am 18 mis o ddyddiad y perfformiad fel y bydd ar gael i archwilwyr pe tai angen.
Enw:

Enw:

Llofnodiad:

 

Eich Swydd:                                                                                     

(Ar ran)