WAIT

ARHOSWCH

 

 

                 KeepWalessafe

         Coronafeirws/COVID19 -Noson Allan (14/01/22) 

Mae cynllun Noson Allan yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ond cofiwch fod yn ymwybodol o gyfyngiadau Llywodraeth Cymru oherwydd Covid.

O'r 14/01/22 bydd Llywodraeth Cymru yn codi pob cyfyngiad i ddychwelyd i lefel rhybudd zero dros bythefnos "os bydd sefyllfa iechyd y cyhoedd yn parhau i wella".

Mae'r newid yn broses 4 cam sy'n dibynnu ar achosion yn parhau'n isel
• Dydd Gwener 14 Ionawr: Bydd y niferoedd a ganiateir i fynychu digwyddiad awyr agored yn codi o 50 i 500
• Dydd Gwener 21 Ionawr: Bydd yr holl derfynau ar gyfer gweithgareddau awyr agored yn cael eu dileu, bydd torfeydd yn gallu dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon a bydd lletygarwch awyr agored yn gallu gweithredu yn y ffordd y byddent wedi ei wneud yn gynharach yn y pandemig
• Dydd Gwener 28 Ionawr: Cymru yn symud i lefel rhybudd zero. Mae hyn yn golygu y gall clybiau nos ailagor a bydd y rheol o chwech yn cael ei ddileu mewn tafarndai a bwytai, er y bydd angen pass Covid o hyd ar gyfer digwyddiadau mawr, ynghyd â sinemâu, clybiau nos a theatrau.
• Dydd Iau, 10 Chwefror: Cymru yn dychwelyd i gylch adolygu tair wythnos gan fod y wlad ar lefel rhybudd zero
Ar lefel rhybudd zero dylai pobl ddal i wisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus ac mae rheolau ynysu yn berthnasol ac mae angen i drefnwyr digwyddiadau ystyried asesiadau risg i gadw pobl yn ddiogel rhag covid.

 

O'r 26ain Rhagfyr 2021 mae Llywodraeth Cymru wedi symud Cymru i Rybudd lefel 2.

Ar lefel rhybuddio 2 rhaid i chi:

• Gwisgo gorchudd wyneb (oni bai bod gennych esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb) ym mhob man cyhoeddus dan do, gan gynnwys pan nad ydych chi'n eistedd mewn tafarn, caffi neu fwyty.

• Peidio â chymryd rhan mewn digwyddiad wedi'i drefnu y tu mewn i fwy na 30 o bobl neu yn yr awyr agored ar gyfer mwy na 50 o bobl. Rhaid i bob digwyddiad wedi'i drefnu gael ei drefnu gan gorff cyfrifol a chael asesiad risg.

• Bydd angen pellter cymdeithasol 2 fetr mewn swyddfeydd a phob adeilad cyhoeddus

 

Sinemâu a theatrau a neuaddau cyngerdd - mae'r rheolau canlynol yn berthnasol

• Pellter corfforol o 2 fetr rhwng cartrefi unigol neu grwpiau o hyd at chwech o bobl o ddim mwy na chwe chartref (heb gynnwys plant o dan 11 oed o unrhyw un o'r cartrefi hynny neu ofalwyr unrhyw un sy'n bresennol).

• Ar gyfer theatrau a neuaddau cyngerdd, yn ychwanegol at y gofyniad pellter corfforol 2 fetr rhwng grwpiau, mae yna hefyd derfyn capasiti uchaf o 200 dan do

• Ar gyfer sinemâu a theatrau, lle mae cwsmer fel arfer yn eistedd yn yr adeilad, nid oes angen gwasanaeth bwrdd ond dylid bwyta bwyd a diod lle byddai'r cwsmeriaid hynny fel arfer yn eistedd (e.e. ar gyfer dangos ffilm neu berfformiad theatrig byw).

Theatrau, neuaddau cyngerdd a sinemâu: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl (lefel rhybudd 2)

Rhybudd Lefel 0 Canllawiau i gyflogwyr-busnesau-sefydliadau-llyw.cymru

 Mae'r ddogfen hon yn manylu ar eich cyfrifoldebau fel trefnwr digwyddiadau a dyma'r un mwyaf pwysig y dylech ei darllen wrth ystyried trefnu digwyddiadaui sicrhau eich bod yn deall eich cyfrifoldebau.
Dylid darllen hwn ar y cyd â'r cerdyn gweithredu mesurau rhesymol digwyddiadau sy'n darparu cyngor ar fesurau sy'n debygol o fod yn rhesymol i'w cymryd i leihau'r risg o coronafirws mewn digwyddiadau.

Digwyddiadau:cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl coronafirws-llyw,cymru

Pas Covid

Rydym wedi cael cadarnhad gan Lywodraeth Cymru nad oes yn rhaid i ganolfannau cymunedol fynnu defnyddio pas covid ar gyfer perfformiadau neu sinema yn y lleoliad ond efallai yr hoffech wneud hynny fel rhan o'ch asesiad risg ar gyfer y digwyddiad a byddwch yn ymwybodol y gall y rheolau hyn newid ar fyr rybudd felly efallai byddai'n syniad da ystyried defnyddio'r pas.

Mae mwy o fanylion ar ddefnyddio pas covid ar gael gan Lywodraeth Cymru a gallwch gael gwybodaeth am sut i gael eich pas yma

Sylwch fod hyn yn berthnasol i neuaddau cymunedol, os ydych chi'n defnyddio lleoliad gwahanol, yna gall y rheoliadau fod yn berthnasol.


Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu asesiad risg safonol yr hoffech ei fabwysiadu efallai.

Asesiad risg Covid-19 ar gyfer eiddo cyhoeddus a gweithle-llyw.cymru

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen gwestiynau a ofynnir yn aml sy'n rhoi arweiniad defnyddiol ar yr hyn a ganiateir o dan reolidau Covid. Gellir  dod o hyd i ganllawiau cyfoes ar ailagor canolfannau cymunedol yn ddiogel gan WCVA.

Peidiwch ag oedi cyn ffonio'r swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiadau.  Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at siarad a chi eto yn fuan.